AVATAAN-analyysipalvelusta on ratkaisevaa hyötyä yrityskaupoissa, kasvuyrityksen hal­lin­nassa sekä toiminnan uudelleen suun­taamisessa.
Yrityskaupassa myyjän int­ressi on vakuuttaa os­taja hankkeen järke­vyy­destä. Toisaalta os­ta­ja haluaa luo­tettavaa ja sel­keästi hahmo­tet­tavaa tietoa os­tet­tavan yri­tyksen histo­ri­asta, ny­ky­tilanteesta ja tu­le­vai­suu­den näky­mistä.
Kasvuyritys, joka te­kee toimin­nas­saan suu­ria harp­pauksia kapasi­teetin ja volyy­min suhteen, tar­vit­see suun­ni­tel­mal­lis­ta tu­le­vai­suu­teen nä­ke­vää pää­tök­sentekoa. Sään­nön­mu­kai­sesti no­pe­an kas­vun tilan­tees­sa tar­vi­taan ulko­puo­lista ra­hoi­tusta.
AVATAAN-palvelu ana­ly­soi aiemmin ta­pah­tu­neet tosi­sei­kat, nyky­het­ken tilan­teen ja tu­le­vai­suu­den nä­ky­mät. Täs­tä kaikesta saat sel­keät graafiset doku­men­tit ja niiden tu­ek­si tar­vit­sema­si tun­nusluvut.
Yrityskaupassa myyjän int­ressi on vakuuttaa os­taja hankkeen järke­vyy­destä. Toisaalta os­ta­ja haluaa luo­tettavaa ja sel­keästi hahmo­tet­tavaa tietoa os­tet­tavan yri­tyksen histo­ri­asta, ny­ky­tilanteesta ja tu­le­vai­suu­den näky­mistä.
Kasvuyritys, joka te­kee toimin­nas­saan suu­ria harp­pauksia kapasi­teetin ja volyy­min suhteen, tar­vit­see suun­ni­tel­mal­lis­ta tu­le­vai­suu­teen nä­ke­vää pää­tök­sentekoa. Sään­nön­mu­kai­sesti no­pe­an kas­vun tilan­tees­sa tar­vi­taan ulko­puo­lista ra­hoi­tusta.
AVATAAN-palvelu ana­ly­soi aiemmin ta­pah­tu­neet tosi­sei­kat, nyky­het­ken tilan­teen ja tu­le­vai­suu­den nä­ky­mät. Täs­tä kaikesta saat sel­keät graafiset doku­men­tit ja niiden tu­ek­si tar­vit­sema­si tun­nusluvut.